Văn Quyết: “Chúc mừng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có một điểm”

Văn Quyết: “Chúc mừng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có một điểm”

“Hôm nay, chúng tôi đã chơi rất nỗ lực, nhưng với thứ bóng đá chặt chẽ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT)